Bony szkoleniowe i kursy prawa jazdy dla bezrobotnych

Avatar photoIrena Kuczyńska27 kwietnia 202110min
Piotr-Janiak-2-3.jpg

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych realizowane w ramach projektów unijnych oraz kształcenie ustawiczne dedykowane pracownikom i pracodawcom z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

SZKOLENIA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Celem tej formy wsparcia jest zwiększenie szansy na zatrudnienie i utrzymanie pracy zarobkowej poprzez zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych – podkreśla dyrektor PUP Piotr Janiak.

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie zaprasza do składania wniosków na bony szkoleniowe dla osób do 30 roku życia, co jest  realizowane w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie, która:
– nie ukończyła 30 roku życia,
– uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności  gospodarczej po zakończeniu szkolenia,
– złożyła kompletny wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.

Osoba bezrobotna ma możliwość dowolnego wyboru kierunku szkolenia oraz jednostki szkoleniowej posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez WUP.

                            Bon jest finansowany przez PUP Pleszew do kwoty 4.500 zł.

PUP rozpoczął również nabór osób chętnych z bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie,  powyżej 30 roku życia,  należących co najmniej do jednej z poniższych grup:
– osoby długotrwale bezrobotne,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach,
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– imigranci oraz reemigranci,
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
na szkolenia w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z zakresu prawa jazdy, w tym:
– prawo jazdy kat. CE,
– prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępna przyspieszoną na przewóz rzeczy,
– prawo jazdy kat. CE wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy,
– kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy,
– prawo jazdy kat. D (osoby posiadające kat. B) wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na przewóz osób,
– prawo jazdy kat. D (osoby posiadające kat. C) wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną  na przewóz osób.

Zasady udzielania wsparcia na ww. formy pomocy oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie pleszew.praca.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod  numerem telefonu: 62 7427 425 wew. 276.

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Właśnie zakończyliśmy nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Swoją pracę zakończyły Komisja ds. rozpatrywania wniosków oraz Komisja ds. opiniowania wniosków.

Do tej drugiej zaproszony został przedstawiciel Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pleszewie oraz przedstawiciel Starosty Pleszewskiego. Komisje miały ręce pełne roboty.  Zainteresowanie wsparciem było bardzo duże. Zostało złożonych ponad 100 wniosków na łączną kwotę znacznie przewyższającą przyznany limit podstawowy (a ten był nie mały, bo wynoszący 700 tys. zł).

W ramach zakończonego naboru pracodawcy chcący skorzystać ze wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego musieli spełnić co najmniej jeden z ośmiu priorytetów.
Najwięcej pracodawców wykazywało spełnienie priorytetu III Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, następnie priorytetu IV Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia, oraz priorytetu VII Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości.

Najwięcej pracodawców ubiegało się o finansowanie szkoleń nadających lub aktualizujących uprawnienia w zakresie spawania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia na wózki jezdniowe, operatorów sprzętu budowlanego, kursy z zakresu księgowości, kosmetyczne i fryzjerskie.

Duże zainteresowanie szkoleniami dla swoich pracowników wykazali właściciele firm kotlarskich. Wnioskowali oni głównie o dofinansowanie szkoleń specjalistycznych tj. kursy spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG, kursy spawania blach metodą MAG z uprawnieniami TUV, kursy cięcia termicznego – tlenowego i plazmowego, kursy operatora żurawia HDS, kursy operatora wózka specjalizowanego, kursy operatora podestów ruchomych, kursy SolidWorks.

O wsparcie wnioskowały także inne branże. Szeroko rozumiana branża beauty, w szczególności salony fryzjerskie i kosmetyczne planują doszkalać swoich pracowników na kursach specjalistycznych podnoszących posiadane już kwalifikacje oraz dostosowujące usługi do dynamicznie rozwijającego się rynku.

Pracodawcy wnioskowali również o kształcenie ustawiczne pracowników na kursy pilarza, montażysty rusztowań budowlanych, operatora koparko-ładowarki. Część pracowników zamierza podnosić swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Wśród tegorocznych priorytetów pojawił się również i taki dedykowany pracownikom służb medycznych, służb socjalnych, domów pomocy społecznej, terapeutów, czy zakładów opiekuńczo-leczniczych, którzy bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID – 19.

Pracownicy z tej grupy otrzymali dofinansowanie m.in. na kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla położnych i pielęgniarek, kursy w zakresie podstawowego postępowania w stanach zagrożenia życia, w tym postępowania z pacjentem zakażonym lub podejrzanym o zakażenia COVID-19, ale i kursy obsługi klienta w placówce medycznej w warunkach wysokiego poziomu stresu.

Aktualnie złożyliśmy wniosek w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Po ich otrzymaniu planujemy ogłosić kolejny nabór na realizację rezerwy KFS zgodnie z priorytetami zaproponowanymi przez Radę Rynku Pracy. Zachęcam do śledzenia strony pleszew.praca.gov.pl, na której zamieszczane są na bieżąco wszelkie informacje o naborach – mówi Piotr Janiak dyrektor PUP.

Priorytety te są zupełnie inne od tych z poprzedniego naboru. Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:
a) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;

e) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
f) wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w znacznym stopniu pomaga pracodawcom, zwłaszcza w sytuacji panującej pandemii w przekwalifikowaniu pracowników bądź w uzupełnieniu brakujących uprawnień czy kwalifikacji. Często pracodawcy nie posiadają wystarczających własnych środków na uzupełnienie swoich, bądź pracowników kwalifikacji i wtedy z pomocą przychodzi oferta Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zgodnie z celem, Krajowy Fundusz Szkoleniowy zapobiega utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki poprzez realizowane kształcenie ustawiczne.

A to jak dynamiczne są to zmiany, w obecnych czasach nie trzeba przekonywać chyba nikogo. Poza tym wykwalifikowani pracownicy wzmacniają swoją pozycję w firmie, stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy. Jednym słowem poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy inwestujemy w rozwój kadr powiatu pleszewskiego.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska