Krajowy Fundusz Szkoleniowy – PUP informuje o priorytetach MRiPS

Avatar photoIrena Kuczyńska5 grudnia 20223min
KFS-2018.jpg
Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie informuje, że Ministerstwo  Rodziny i Polityki Społecznej  przekazało informację dotyczącą  priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z limitu podstawowego na rok 2023.

 

Interpretacja poszczególnych priorytetów oraz terminy naborów wniosków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej –

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone przez Ministra ds. pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy do wykorzystania kwota 219 752 000 zł

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  3.   Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4.   Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków)  powyżej 50 roku życia.
  5.   Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

Priorytety  wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy czyli do wykorzystania  kwota 54 938 000 zł

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście/rejestrze  przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS,

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem  niepełnosprawności

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli i kształcenia zawodowego

E. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska