“Nie” dla budowy kompostowni w Ludwinie

Irena Kuczyńska17 września 202023min
Nie-dla-kompostowni.jpg

Mieszkańcy Ludwiny i sąsiadujących wsi protestują przeciwko budowie zakładu recyklingu w okolicy dawnego poligonu wojskowego na Karczemce.


Na wniosku o zablokowanie realizacji przedsięwzięcia wysłanym do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałka Województwa, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie i Wód Polskich podpisało się już ponad 400 osób i wciąż dopisują się nowi.

Do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na budowę kompostowni, gdzie przeróbce miało podlegać 40 rodzajów różnych odpadów, w tym podkładów kolejowych, odpadów tytoniowych, szlamów po odbarwianiu makulatury, osadów z zakładowych oczyszczalni ścieków, produktów żywnościowych nieprzydatnych do spożycia.

Wniosek na lokalizację przedsięwzięcia pn. “Budowa zakładu recyklingu” o złożyła firma CONSULTGROUP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Miasto wszczęło postępowanie, poszły pisma do instytucji opiniujących wpływ inwestycji na środowisko. Tymczasem – jak mówi radiu Centrum zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek, inwestor zmniejszył ilość frakcji z 40 do 17, ale ilość odpadów do recyklingu – 30 000 ton rocznie pozostała bez zmian.
Kiedy do mieszkańców pobliskiej Ludwiny, na terenie której są działki, przeznaczone na budowę kompostowni, dotarła wiadomość o planowanej inwestycji, ruszyło zbieranie podpisów o jej zablokowanie.
Pełen tekst WNIOSKU O ZABLOKOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POPRZEZ ODMOWĘ WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dołączam niżej.

Protest, oprócz mieszkańców Ludwiny, Dobrej Nadziei, Zielonej Łąki, Cieśli, Kajewa, podpisali wszyscy radni miejscy oraz powiatowi radni z Pleszewa. Odbyło się też spotkanie burmistrza z mieszkańcami Ludwiny. Władze MiG Pleszew wydadzą decyzję na podstawie dokumentów zawierających opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Marszałka Województwa, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie i Wód Polskich. Andrzej Jędruszek przypomina, że procedura przewiduje też rozprawę administracyjną z mieszkańcami wsi na terenie której jest planowana budowa kompostowni z inwestorem.

Sprawa budowy zakładu recyklingu w okolicach poligonu Karczemka jest w toku. Mieszkańcy wsi sąsiadujących z ewentualną inwestycją, są aktywni, drążą temat, sprawdzają dane inwestora. Boją się takiego sąsiedztwa a w najgorszym razie tego, co się wydarzyło w Zgierzu, czyli porzucenia odpadów albo pożaru zwiezionych odpadów.

RADIO CENTRUM   Przeciwni kompostowni

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dąbrowskiegop 79
60-529 Poznań

Znak sprawy: OS.6220.1.9.2020.AP1
Dotyczy: Przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu recyklingu” (dalej: „Przedsięwzięcie”) 
Lokalizacja: działki o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew
Inwestor: CONSULTGROUP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyb. Juliusza Słowackiego 12-14 (50-411), KRS: 0000412482

WNIOSEK O ZABLOKOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA POPRZEZ ODMOWĘ WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W związku z wydanym obwieszczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.08.2020 roku (nr OS.6220.1.9.2020.AP1) – zawiadomieniem stron postępowania o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu o oddziaływaniu na środowisko Przedsięwzięcia (dalej: „Raport”), niniejszym za konieczne należy uznać złożenie uwag, wątpliwości oraz zastrzeżeń wskazanych w poniższym uzasadnieniu dotyczących 
ww. przedsięwzięcia.

Informujemy również, że pod niniejszym wnioskiem podpisała się większość mieszkańców wsi: Dobra Nadzieja, Ludwina, a wspomniane podpisy stanowią załącznik do pisma.

UZASADNIENIE

Po zapoznaniu się z ww. obwieszczeniem oraz Raportem w naszej ocenie istnieje duże zagrożenie dla życia i zdrowia Mieszkańców w obrębie planowanej inwestycji.

W odniesieniu do przedstawionego Raportu, należy poczynić następujące zastrzeżenia:

Zgodnie z pkt 3.3. Raportu – podstawowym urządzeniem do przygotowywania kompostowni będzie rozdrabniarka składająca się ze zbiornika, w którym zainstalowane są elementy rozdrabniające i mieszające. Do rozdrabniarki wprowadza się najpierw materiał bogaty w węgiel, a następnie odpady zielone bogate w azot, wydzielające intensywny zapach.

W Raporcie nie zwrócono uwagi na fakt, że wydzielający się nieprzyjemny zapach spowoduje zanieczyszczenie środowiska szczególnie w miejscowościach: Dobra Nadzieja i Cieśle. Większość wiatrów w tym rejonie to wiatry południowo-wschodnie, które cały smród będą przenosić w kierunku wsi: Dobra Nadzieja, Cieśle i Chorzew. Należy przy tym zaznaczyć, że odległość Przedsięwzięcia od najbliższych gospodarstw domowych to 600 metrów.

Powyższe ustalenia wskazują, że planowana inwestycja będzie stanowić źródło ogromnych zanieczyszczeń środowiska. Postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach musi uwzględniać interesy samorządowe, a więc w tym miejscu należałoby się zastanowić, czy Gmina Pleszew może sobie pozwolić na stworzenie dodatkowego źródła zanieczyszczeń powietrza, które już na ten moment znajduje się na złym poziomie. Zgodnie z rankingiem europejskich miast, które posiadają najwyższy stopień zanieczyszczenia powietrza Światowa Organizacja Zdrowia 
w 2018 roku umieściła Pleszew na 14. miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ranking ten nie pozostawia złudzeń, dlatego zdaniem Mieszkańców Gminy Pleszew wspomniana inwestycja nie może zostać zrealizowana.

Zgodnie z pkt 3.3. Raportu - planowane jest też nawadnianie 6 pryzm dojrzewających w zależności od intensywności opadów atmosferycznych, najczęściej w okresie od maja do września. Inwestor nie przedstawia w Raporcie żadnych konkretnych wyliczeń wskazujących na wielkość zapotrzebowania wody w związku z funkcjonowaniem Przedsięwzięcia. W Raporcie nie wskazano również podstawy, na jakiej inwestor przyjmuje, że na wskazanym terenie będzie istnieć możliwość zapewnienia dostarczania wody w odpowiedniej ilości.

Biorąc pod uwagę trwające od kilku lat susze należy wysnuć wniosek, że realizacja tego Przedsięwzięcia spowoduje znaczny ubytek wody w okolicy. Obecnie poziom wód na terenie gminy Pleszew oraz w większości kraju jest bardzo niski. Wody brakuje nie tylko w studniach, ale również w pobliskich jeziorach, w rzece Ner oraz w rowach melioracyjnych płynących przez pola. W związku z powyższym istnieje uzasadniona obawa, że całe zapasy wody będą przeznaczane na funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji, a wody nie starczy dla wszystkich Mieszkańców. Takie zagrożenie nie może być bagatelizowane przez władze, ponieważ dotyczy ono bezpośrednio zdrowia 
i życia Mieszkańców, a obowiązkiem gminy jest czuwanie nad ochroną tych dóbr.

Ponadto – realizacja inwestycji jest planowana w środku lasu znajdującego się w miejscowości Ludwina (tzw. Karczemka). Lasy Karczemki istnieją od wielu pokoleń i stanowią tzw. płuca Ludwiny, pobliskich wsi: Dobra Nadzieja, Zielona Łąka, Chorzew oraz miasta Pleszewa. Las ten jest środowiskiem, w którym żyje wiele zwierząt takich jak sarny, bażanty, żurawie, bociany i zające. Środowisko życia tych zwierząt zostanie zniszczone na skutek planowanej inwestycji, a Mieszkańcy stracą źródło czystego (jak na możliwości tego rejonu) powietrza.

Nie można zgodzić się z pkt 2 Raportu, w którym wskazano, że obszar przeznaczony pod realizację Przedsięwzięcia stanowi teren nieużytkowany, porośnięty roślinnością ruderalną, krzewami i pojedynczymi drzewami. Jak zostało wyżej wskazane – obszar inwestycji to las stanowiący płuca dla pobliskich miejscowości, na którym znajduje się bardzo dużo drzew. Ten fragment Raportu to jeden z przykładów wskazujących na sformułowanie go w sposób jednoznacznie stronniczy i niezgodny z prawdą. To także dowód na brak rzetelności osób go sporządzających. Należy pamiętać, że Raport został opracowany na zlecenie Inwestora i przez niego opłacony, w związku z tym jest wykonany w sposób korzystny dla Inwestora.

W orzecznictwie zgodnie stwierdza się, że raport ma charakter dokumentu prywatnego inwestora - nie stanowi on dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 76 k.p.a. - nie korzysta więc z domniemania zgodności jego treści ze stanem faktycznym. W związku z tym zawarte w raporcie stwierdzenia odnośnie do faktów i analizy ich znaczenia podlegają ocenie jak każdy dowód w sprawie, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów (Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21.07.2016 r. sygn. akt: II SA/Bk 329/16).

Aby rzetelnie ocenić sytuację, organ wydający decyzję w niniejszej sprawie powinien zlecić opracowanie własnej, obiektywnej ekspertyzy z uwagi na konieczność realizacji zasady oficjalności zobowiązującej organ do podejmowania z urzędu kroków w celu zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie, a także z uwagi na troskę o zdrowie Mieszkańców, na których życie będzie miało wpływ wydane rozstrzygnięcie.

Podważyć należy również tezę wskazaną w pkt 7.1. Raportu wskazującą, że brak realizacji przedsięwzięcia uniemożliwi rozwój mieszkalnictwa na terenie miejscowości Pleszew. Wskazane twierdzenie to niczym niepoparte słowa, którym nie sposób dać jakiejkolwiek wiary.

Mieszkańcy stoją na skrajnie przeciwnym stanowisku wskazując, że to właśnie doprowadzenie do realizacji tej inwestycji przyczyni się do zatrzymania rozwoju mieszkalnictwa na wskazanym terenie, a nawet do „odpływu” mieszkańców na tereny oddalone od tego typu inwestycji i substancji odorowych związanych z ich funkcjonowaniem.

Obecnie w miejscowości Dobra Nadzieja na wysokości planowanego przedsięwzięcia są wydzielone działki budowlane pod mieszkalnictwo jednorodzinne. Grunty te graniczną z gruntami Przedsięwzięcia mającymi doprowadzić do degradacji środowiska. Wydanie zgody na realizację tego Przedsięwzięcia sprawi, że tereny te znacznie stracą na atrakcyjności, a co za tym idzie nie będą to obszary, na których chce się mieszkać. Ponadto naruszony zostanie również zrównoważony rozwój okolicy, który odbywał się do tej pory. Nie ulega również wątpliwości, że opisana inwestycja doprowadzi także do znacznego spadku wartości nieruchomości. Czynniki te są powodem stanowczego sprzeciwu mieszkańców, którzy inwestując swój kapitał na terenach wiejskich nie śmieli przypuszczać, że w tego typu rejonie powstanie plan realizacji inwestycji czysto przemysłowej posiadającej wyłącznie negatywne konsekwencje dla otoczenia.

Aby przyciągać nowych osadników, a zarazem nie doprowadzić do „odpływu” mieszkańców, gmina musi zaoferować odpowiednie warunki życia, które wiążą się z czystym środowiskiem i brakiem w okolicy zamieszkania uciążliwych zakładów. Za działanie sprzeczne z powyższymi założeniami należy uznać wyrażenie zgody na budowę kompostowni generującej uciążliwe zapachy.

Nie sposób również zgodzić się z tezą zawartą w Raporcie wskazującą, że kilkumetrowe ogrodzenie zatrzyma smród wynikający z wydzielania się substancji wydobywających się z 6 powstałych pryzm. Smród ten będzie przenoszony z wiatrem południowo-wschodnim w kierunku wsi: Dobra Nadzieja, Cieśle, Zielona Łąka trując w ten sposób wszystkich Mieszkańców i zwierzęta żyjące w okolicy.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na doświadczenia władz Gdańska związane z funkcjonowaniem tamtejszej kompostowni. Z uwagi na zbyt duże uciążliwości zapachowe związane z procesem kompostowania odpadów podjęto decyzję 
o likwidacji kompostowni pod gołym niebem na rzecz kompostowni prowadzonej w warunkach hermetycznych. Doświadczenie życiowe wskazuje, że ilość produkowanych odpadów nieustannie rośnie, zatem organ wydający decyzję w niniejszej sprawie powinien analizować ją szeroko pod kątem konsekwencji takiej inwestycji oraz z uwzględnieniem zasady przezorności w celu zapobiegnięcia degradacji środowiska. W związku ze zwiększającą się ilością odpadów nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich skutków planowanej inwestycji, a co za tym idzie spustoszenia, jakie wywoła w środowisku jej realizacja.

Kolejne zastrzeżenie dotyczy drogi Ludwina-Cieśle przez Karczemkę, która jest drogą bardzo wąską. Po obydwu jej stronach są tereny leśne, a konary drzew znajdują się bardzo nisko nad drogą. Obecnie występuje tam duży ruch rowerowy, w związku 
z czym władze miasta i powiatu podjęły decyzję o ograniczeniu ruchu pojazdów dużych gabarytów na wskazanym odcinku drogi do maksymalnie 10 ton.

Z pkt 8.4.2.3. Raportu wynika, że odpady miałyby być przewożone samochodami o pojemności ok. 18 m3 oraz o wadze ok. 17-22 ton, co jest niezgodne z nośnością tej drogi oraz jej parametrami. Brak dojazdu do miejsca składowania uniemożliwia z kolei uzyskanie stosownych pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia.

Natomiast emisja amoniaku podczas kompostowania odpadów komunalnych oraz procesy kompostowania czy też fermentacje metanowe doprowadzą do nieustannego powstawania nieprzyjemnych zapachowo substancji, które zatrują całe pobliskie środowisko. Obiekty kompostowni stanowią źródło odorów, powodujących ogromną uciążliwość zapachową. Stężenie odorów w gazie powstającym podczas kompostowania wynosić może nawet do 180.000 ou/m3 przy czym należy wskazać, że okresy wiosenne i jesiennie to okresy nasilonych wiatrów, za pośrednictwem których powstający odór będzie przenoszony na teren zabudowy mieszkaniowej.

Uciążliwość gazów będzie stanowić negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne i ludzi zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie takiego obiektu. Mogą one być przyczyną chorób układu oddechowego, a także zawierać w swoim składzie mikroorganizmy chorobotwórcze (co dodatkowo zwiększa ryzyko zachorowań).

Ponadto depozycja azotu z powietrza jest jednym z zagrożeń, które może wpływać na zmniejszenie różnorodności biologicznej. Skutkiem tego, oprócz zakwaszenia może być eutrofizacja ekosystemów, przyczyniająca się do zmian w ich składzie gatunkowym.

W następstwie fetoru niewątpliwie pojawi się plaga much, a najpewniej również szczurów roznoszących bakterie i choroby zagrażające życiu. Raport całkowicie pomija kwestię tych problemów.

Emisje wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia nie będą miały wyłącznie charakteru lokalnego i w związku z tym nie zamkną się w granicach działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Tereny Dobra Nadzieja są terenami podmokłymi, glinianymi, o słabej przepuszczalności. Z Raportu wynika, że tego rodzaju Przedsięwzięcie wykazuje wrażliwość przede wszystkim na powodzie. Z uwagi na fakt, że miejscowość Dobra Nadzieja znajduje się poniżej miejsca planowanej inwestycji – wszystkie nieczystości powstające na terenie inwestycji będą płynęły w kierunku pól i gospodarstw domowych. Ponadto, na pograniczu z planowaną inwestycją znajdują się grunty, na których uprawiana jest borówka. Właściciele pola z borówką zaopatrują całą wieś 
w owoce. Realizacja przedmiotowej inwestycji może doprowadzić do zrujnowania uprawy tego owocu z uwagi na szkodliwość substancji wytwarzanych podczas procesu kompostowania docierających na pole upraw.

Odnieść należy się również do pkt 8.4.4.1. Raportu, który stanowi o planie Inwestora do wywożenia ścieków przemysłowych powstających podczas procesu kompostowania do oczyszczalni ścieków. Z uwagi na objęcie Gminy Pleszew tzw. „programem działań mających na celu zmniejszenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania zanieczyszczeniom” (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.02.2020 roku, Dz. U. 2020, poz. 243) pojawia się wątpliwość, kto będzie kontrolował, czy Inwestor oddaje ścieki do oczyszczalni. Inwestor bowiem nie przedstawił żadnych informacji w tym zakresie. Może to zatem oznaczać, iż dojdzie do sytuacji, w której ścieki będą w sposób niekontrolowany wylewane na pole, co z kolei spowoduje skażenie środowiska, w tym wód podziemnych oraz gleby.

Podsumowując, z uwagi na powyższe argumenty planowana inwestycja spowodowała zrozumiały niepokój, napięcie społeczne oraz strach o przyszłość dalszego mieszkania w okolicy projektowanego Przedsięwzięcia. Niewątpliwie zgodzić się należy, iż przedmiotowa inwestycja będzie wywierała znaczny negatywny wpływ na jakość życia Mieszkańców miejscowości: Ludwina, Dobra Nadzieja, Cieśle, Zielona Łąka oraz Kajew, a także na żyjące w okolicy zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze. W dużym stopniu ucierpi również cała Gmina Pleszew, która jak zostało już wyżej wskazane jest miastem o bardzo zanieczyszczonym powietrzu.

Projektowana zabudowa ma niewątpliwie charakter gospodarczy, a zasięg oddziaływania tego obiektu jest znacznie większy niż wskazany w Raporcie. Inwestycja ta doprowadzi to spadku wartości nieruchomości, wyludniania się mieszkańców całej gminy oraz konfliktów społecznych. W następstwie może to doprowadzić do sytuacji, w której osoby, które chciały kupić działki w gminie Pleszew zrezygnują z takiego zakupu decydując się na kupno działki i wybudowanie się w gminach sąsiednich.

Tym samym informuję, iż kategorycznie nie zgadzamy się na tego typu inwestycję w naszej okolicy. W imieniu Mieszkańców gminy Pleszew, w dobie powszechnej edukacji proekologicznej, niwelowania smogu i podejmowania wszelkich działań związanych z ochroną środowiska, nie możemy się zgodzić na powstanie powyższej inwestycji.

Mając na uwadze dobro społeczne i jakość życia mieszkańców, a także wszystkie argumenty które przedstawiliśmy, wnioskujemy o odmowę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu recyklingu w obrębie Ludwina, Gmina Pleszew.
Do tego protestu dołączono imienną listę przeciwników inwestycji.