Szkoły od 1 września: burmistrz rekomenduje

Avatar photoIrena Kuczyńska23 sierpnia 202011min
Czolo.jpg

Burmistrz Pleszewa zapoznał dziennikarzy ze swoimi rekomendacjami dotyczącymi  pracy szkół w MiG Pleszew w czasie pandemii koronawirusa.Konferencja odbyła się 21 sierpnia, 25 sierpnia podczas videokonferencji z zaleceniami Arkadiusza Ptaka zapoznają się nauczyciele i pracownicy szkół. Nauczycieli  w placówkach podległych MiG Pleszew jest 320, pracowników obsługi 120, do tego dochodzi 900 przedszkolaków oraz 2400 uczniów szkół podstawowych.
Warto dodać, że w MiG Pleszew funkcjonują szkoły niepubliczne: w Kuczkowie i w Sowinie Błotnej i tam obowiązywać będą procedury opracowane przez dyrektorów oraz organy prowadzące czyli Stowarzyszenia, które prowadzą szkoły.
I to  dyrektor jest osobą kluczową w szkole, to dyrektor wprowadza zasady bezpieczeństwa sanitarnego i to on podejmuje decyzje – podkreśliła uczestnicząca w konferencji dyrektor Sanepidu Jolanta Ulatowska. Oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym.
– My służymy wsparciem i będziemy podpowiadać, jak wprowadzić te zasady czy procedury. Jednak w sytuacji naprawdę dużego kryzysu to my będziemy podejmować kluczowe decyzje i działania – zapewniła dyrektor Sanepidu. Jolanta Ulatowska uspokoiła, że aktualnie nie ma w powiecie pleszewskim dużych transmisji wirusa. Ale dużo się może zmienić po powrocie dzieci do szkół. Ich rodzice często pracują w innych miastach, w różnych firmach. Dyrektor Ulatowska zapowiedziała ściślejszy kontakt z dyrektorami wszystkich placówek oświatowych nie tylko w Pleszewie ale w całym powiecie.  Chodzi o to, żeby na bieżąco móc podejmować decyzję w porozumieniu z dyrektorami – mówiła dyrektor . Przed 1 września zbierze numery telefonów wszystkich dyrektorów.
Reasumując, ewentualną decyzję o nauczaniu hybrydowym – czyli łączącym nauczanie w szkole z nauczaniem zdalnym, podejmuje dyrektor placówki za zgodą organu prowadzącego i Sanepidu.A oto rekomendacje burmistrza Pleszewa Arkadiusza Ptaka obowiązujące od 1 września w szkołach podległych miastu. Zaprezentowała je zastępca burmistrza Izabela Świątek.
1. Szkoły i przedszkola będą zamknięte dla osób spoza środowiska. O ewentualnym wejściu na teren placówki, po wpisaniu na listę, w maseczce, po zdezynfekowaniu rąk, zadecyduje dyrektor.
2. Wejście do szkoły – uczniowie i przedszkolacy muszą dokładnie wiedzieć, którym wejściem i kiedy mogą wejść do placówki i wyjść. Dotyczy to także świetlicy.
3. Sale lekcyjne – każda klasa powinna mieć przydzielone jedno pomieszczenie do zajęć dydaktycznych.
4. Przerwy – uczniowie poszczególnych klas powinni wiedzieć, gdzie mogą spędzać przerwy śródlekcyjne. I już zawsze tylko w tym określonym miejscu być podczas przerw mogą. Przerwy śródlekcyjne dla uczniów klas najmłodszych I-III powinny być zróżnicowane. Powinny być wyznaczane w innych godzinach niż przerwy dla klas starszych.
5. Biblioteka –  uczniowie  poszczególnych klas będą mogli korzystać z niej wyłącznie w wyznaczonym dla nich dniu i w określonych godzinach.
6. Szatnia szkolne – z niej korzystać będą mogły tylko niektóre klasy – wyznaczone przez dyrektora. Pozostałe klasy będą zostawiać swoje ubrania wierzchnie w klasach na wieszakach.
7.  Świetlica tylko dla dzieci rodziców obojga pracujących, dla dzieci rodziców samotnych i dla dojeżdżających. Do organizowania zajęć świetlicowych można wykorzystać większe pomieszczenia szkolne, ale też np. świetlice wiejskie.
8. Stołówka tylko dla uczniów i nauczycieli, wyklucza się korzystanie ze stołówki przez osoby z zewnątrz. Przerw obiadowych powinno być więcej, grupy jedzących powinny być stałe,  powinny mieć  stałe miejsca. Powinny też jeść obiad o stałych godzinach.
9. Imprezy w szkołach zostają zawieszone. Nie ma w szkołach imprez, apeli, festynów, wycieczek. Rozpoczęcia roku szkolnego też nie ma. Tylko klasy I przychodzą do szkoły 1 września i to nie wcześniej niż o 8.15.
10. Maseczki lub przyłbice dla uczniów od klasy IV do VIII, nauczycieli, pracowników obsługi we wszystkich przestrzeniach wspólnych zamkniętych np. w korytarzu w toalecie oraz w autobusie podczas dowozów. Uczeń zdejmuje maseczkę, kiedy zajmie miejsce przy stoliku w klasie. Nie musi mieć też maseczki na boisku.
Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych uczy też współodpowiedzialności za wspólnotę.
11. Kontakty – dyrektorzy będą prosić rodziców o udostępnienie danych kontaktowych – nie tylko numerów telefonów prywatnych ale też kontaktu z miejscem pracy. Chodzi o jak najszybsze dotarcie do rodziców w przypadku kiedy dziecko będzie miało podwyższoną temperaturę lub niepokojące symptomy,  żeby nie musiało długo przebywać w izolatorium.
12. Nauczanie indywidualne – będzie realizowane wyłącznie zdalnie z uwagi na obciążenie zdrowotne uczniów i większe  ryzyko zakażenia.
13. Lekcje zielone – burmistrz sugeruje, żeby jak najwięcej lekcji odbywało się na powietrzu, na szkolnym boisku.
14. Współpraca z instytucjami kultury, wykorzystanie  w porozumieniu z zarządcą, wszystkich dostępnych lokali i pomieszczeń, będących w zasobach gminy w danej miejscowości, na potrzeby organizacji pracy przedszkoli i szkół.
15. Nauczanie zdalne  – wdrażanie przyjętych narzędzi zdalnej edukacji w systemie bieżącym – tradycyjnym.
16. Dyrektorzy – dyrektor z zastępcami powinien kontaktować się przez telefon. Ich miejsca pracy powinny być od siebie oddalone, chodzi o zachowanie bezpieczeństwa realizacji zadań ciągłego zarządzania jednostką.
17. Nauczyciele – muszą mieć wskazane miejsca, w których powinni spędzać przerwy  i „okienka”  (pokoje nauczycielskie – miejsca stałe  dla konkretnych nauczycieli). Burmistrz sugeruje aby wykorzystywać  środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z bieżącymi potrzebami.
18. Zebrania  z rodzicami, zebrania rad pedagogicznych – wyłącznie online, poprzez dziennik elektroniczny lub inne narzędzia ustalone w danej jednostce.
19. Najem  pomieszczeń szkolnych podmiotom zewnętrznym powinien być ograniczony. Może mieć miejsce  wyłącznie po zakończeniu planowych zajęć i opuszczeniu budynków przez uczniów.
20. Szczepienia  przeciw grypie dla pracowników jednostek – ze wskazaniem możliwości refundacji kosztów z ZFŚS. Więcej o zaletach szczepień przeciwko grypie i pneumokokom TUTAJ
21. Dyżury – we wszystkich jednostkach będzie wyznaczony dyżur  informacyjno – telefoniczny i elektroniczny, w dni robocze, w godz. 7.00-16.00.
Wskazanie zakładki na stronie internetowej szkoły ze wszystkimi inf. dotyczącymi organizacji pracy i zmian.
22. Spotkania robocze dyrektorów z burmistrzem odbywać się będą on-line raz w tygodniu.

Gdyby się wydarzyła sytuacja nauczania zdalnego lub hybrydowego, nauczyciele pleszewskich szkół będą prowadzić lekcje ze szkoły a nie z domów  – powiedziała wiceburmistrz Izabela Świątek. I będzie obowiązywać taki plan lekcji jak w nauczaniu tradycyjnym.
W sytuacji nauczania hybrydowego na pewno chodzić do szkoły będą uczniowie klas: I,IV i VIII, a pozostałe klasy po tygodniu – jeden w szkole, drugi  zdalnie.
Z początkiem roku szkolnego uczniowie i rodzice powinni dostać ze szkoły wyraźne informacje o tym, którędy wchodzą do szkoły, którędy wychodzą, gdzie i kiedy wychodzą na przerwę, gdzie ją spędzają, kiedy mają obiad, gdzie mają miejsce w stołówce.
Powinno też być wiadomo, kto będzie dezynfekował szkoły i kiedy. Dyrektorzy zabiegają w tej sytuacji o dodatkowych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy.
Miasto zakupiło 1300 litrów środków dezynfekcyjnych do powierzchni płaskich, zakupiono też rękawiczki, fartuchy, przyłbice i półprzyłbice z elementami wymiennymi dla nauczycieli.  Zakupiono też parownice do czyszczenia ścian i wykładzin – podkreślała Izabela Świątek.
Jeśli chodzi o dostęp do sprzętu oraz internetu szerokopasmowego w przypadku nauczania zdalnego, burmistrzowie podkreślają, że sprzęt do uczniów trafił a jeśli chodzi o internet dwie placówki w czasie wakacji zyskały dostęp i gmina nadal prowadzi rozmowy z operatorami.

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska