Elewi 70 pp na terenie jednostki. Pierwszy z prawej Florian Gluba.