Piotr Hasiński – Zasłużonym dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew

Irena Kuczyńska23 września 202110min
2-9.jpg

Rada Miejska odznaczyła Piotra Hasińskiego – pierwszego demokratycznie wybranego w 1990 roku Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, tytułem Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

Piotr Hasiński w 1989 roku – jako przewodniczący Komitetu Obywatelskiego “Solidarność” w Pleszewie, organizował pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne do Senatu.

Kiedy rząd Tadeusza Mazowieckiego w 1989 roku zatwierdził samorządy, Piotr Hasiński – jako szef Komitetu Obywatelskiego, organizował kampanię wyborczą i same wybory do Rady Miejskiej w Pleszewie.

Po wyborach to on został wybrany przez Radę Miejską pierwszym Burmistrzem  Miasta i Gminy Pleszew. Był  nim w latach 1990 – 1997.

Dzisiaj na sesji burmistrz Arkadiusz Ptak odczytał wszystkie zasługi Piotra Hasińskiego, ja w tej chwili wspomnę oczyszczalnię ścieków, która  była przedsięwzięciem bardzo odważnym, zważywszy na czas, w którym ją budowano.

Adela Grala – Kałużna – jedyna w Radzie Miejskiej osoba, która jest zwornikiem między latami 1990 – 2010 jako Przewodnicząca Rady Miejskiej wtedy i teraz, powiedziała, porównując tamten czas i ten:

 

Teraz gra się na dobrym fortepianie, teraz praca w radzie to jest poezja, pomimo trudności. Inny jest teraz urząd i większe zrozumienie radnych niż 31 lat temu – podkreśliła Adela Grala – Kałużna.

 

Arkadiusz Ptak, Piotr Hasiński, Adela Grala – Kałużna

Dziękując za uhonorowanie, Piotr Hasiński powiedział, że jest to upamiętnienie utworzenia samorządu. Nad czym teraz nikt się nie zastanawia. A przecież dopiero w 1989 roku, po upadku poprzedniego systemu,  można  było samorządy tworzyć. Po wojnie istniały państwowe rady narodowe.

Po wyborach w 1990 roku gminy zyskały osobowość prawną, a od 1991 roku samodzielny  budżet. Gminy się rozwijały, a rozwój przyśpieszył po 2004 roku, kiedy zaczęły płynąć środki unijne.  PRL-owska szarość mijała, świat nabierał kolorów – mówił pierwszy burmistrz Pleszewa.

Myślę, że  kiedy są zakusy na ograniczanie samodzielności samorządów, trzeba życzyć Państwu wytrzymałości i siły, żeby dać odpór tym, którzy chcą samorządy ograniczać.  Albo wzmacniać rolę państwa, jak to ma miejsce w edukacji, co może się skończyć ideologizacją. Życzę samorządowi siły i rozwoju – zakończył Piotr Hasiński.

UZASADNIENIE do uchwały o przyznaniu tytułu Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew

Piotr Hasiński – burmistrz Miasta i Gminy Pleszew w latach 1990-1997; radny I, II, IV i V kadencji odrodzonego samorządu gminnego.
Urodził się 20 lipca 1949 r. Ukończył studia na Politechnice Poznańskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Pleszewskiej Fabryce Aparatury.

Po przemianach roku 1989 aktywnie włączył się w działalność Komitetu Obywatelskiego, powstałego w Pleszewie 10 kwietnia 1989 r., pełniąc funkcję jego wiceprzewodniczącego.

Pierwszym zadaniem Komitetu było przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu w 1989 r., a następnie wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego w 1990 r. Pełnił także funkcję łącznika pomiędzy KO w Pleszewie a Komitetem Obywatelskim w Dobrzycy, dbając o zapewnienie sprawnej łączności z gminami ościennymi.

Od początku reaktywowania samorządu terytorialnego działał w jego strukturach. W wyborach 27 maja 1990 roku został wybrany z list Komitetu Obywatelskiego do Rady Miejskiej I kadencji. Podczas drugiej sesji w dniu 15 czerwca 1990 r. Rada Miejska wybrała go natomiast na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Aby sprostać nowym wyzwaniom brał udział w licznych szkoleniach m.in. we Francji, ukończył również studia podyplomowe w zakresie samorządu terytorialnego i gospodarki lokalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Działalność Piotra Hasińskiego jako Burmistrza – przewodniczącego Zarządu, zwłaszcza w pierwszym okresie sprawowania przez niego tej funkcji, przypadła na okres przekształceń własnościowych.

Reaktywowanie samorządu nadało wspólnotom lokalnym możliwość posiadania własnego mienia komunalnego. Gmina przejęła państwowe przedsiębiorstwa, na bazie których powstały podmioty komunalne w formie spółek i zakładów budżetowych. Część z nich funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Ponadto rozpoczął się także bardzo trudny proces komunalizacji mienia, przejmujący nieruchomości należące do Skarbu Państwa. W okresie sprawowania funkcji Burmistrza przez Piotra Hasińskiego nastąpiły zmiany instytucjonalne w podległych gminie jednostkach.

Utworzony został Ośrodek Kultury, Sportu i Wypoczynku oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej, a także schronisko dla bezdomnych. Rozwinięta została sieć biblioteczna. W 1994 r. powołano do życia Straż Miejską. Ponadto zaczęło funkcjonować targowisko miejskie, a w Urzędzie Miasta i Gminy rozpoczął się proces komputeryzacji.

W okresie sprawowania funkcji Burmistrza przez Piotra Hasińskiego na szeroką skalę rozpoczęto inwestycje w oświatę wiejską. Przejęcie przedszkoli (w 1990 roku) oraz szkół podstawowych (1993) przez MiG Pleszew uwidoczniło problemy lokalowe oświaty.

Obiekty te były przez wiele lat niedoinwestowane, wymagały gruntownych remontów i dużych nakładów finansowych. Przyjęty program inwestowania w wiejską oświatę, kontynuowany w następnych latach, przyniósł wymierne efekty.

Na szczególną uwagę zasługuje budowa szkoły w Taczanowie. Wieś i okoliczne miejscowości otrzymały do dyspozycji nowoczesny obiekt, a uczniowie komfortowe warunki do zgłębiania wiedzy.
Ważnym obszarem działalności samorządu I i II kadencji była infrastruktura komunalna.

Przede wszystkim nakłady poczyniono także w wodociągowanie, zwłaszcza terenów wiejskich, na których wodociąg należał przez lata do rzadkości. Dzięki wybudowaniu ponad 100 km sieci wodociągowej oraz przyłączeniu ponad 1000 gospodarstwa, udało się zwodociągować praktycznie całą gminę.

W 1995 roku została wybudowana i oddana do użytku nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Zastosowana przy jej budowie technologia należała do najnowocześniejszych w kraju. Dzięki tej inwestycji oraz rozpoczętemu procesowi kanalizowania miasta nastąpiła radykalna poprawa środowiska naturalnego.

W zakresie gospodarki komunalnej wykonano szereg prac drogowych polegających na budowie nowych ulic i dróg, modernizacji oraz regeneracji nawierzchni i chodników.

Podejmował również działania, których realizacja nie należała do zadań własnych samorządu gminnego, a których wykonanie było niezbędne, by Pleszew mógł się rozwijać i stać się stolicą powiatu.

Przykładem może być przeznaczenie środków na nieruchomość, która miała stanowić bazę lokalową dla Sądu Rejonowego w Pleszewie, który został zlikwidowany w 1988 r. Pomoc finansową udzielono także na rozbudowę urzędu rejonowego.

Był inicjatorem powstania stowarzyszeń działających na polu samorządowym – najpierw była to Liga Miejska, a następnie Forum Samorządowe Ziemi Pleszewskiej. Był także inicjatorem umieszczenia tablicy pamiątkowej na pleszewskim Murze Pamięci z okazji 25. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r.

Tablica upamiętniła walczących o wolną Polskę – założycieli Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Pleszewie, współtwórców zwycięstwa w wyborach do Sejmu i Senatu w 1989 r. Podczas konferencji zorganizowanej przez Miasto i Gminę Pleszew z okazji 25-lecia odrodzonego samorządu wygłosił jeden z pięciu referatów.

Na uwagę zasługuje działalność społeczna Piotra Hasińskiego, zarówno na niwie sportowej (Jacht Klub PTTK VEGA – żeglarstwo, Ludowy Klub Jeździecki „Piast” – jeździectwo), jak i w zakresie ochrony zdrowia (Stowarzyszenie „Promocja Zdrowia”). Ponadto czynnie włącza się w dokumentowanie historii Pleszewa i Ziemi Pleszewskiej, publikując artykuły na łamach Rocznika Pleszewskiego.